Överlåtelse och medlemskap

Överlåtelse av bostadsrätt sker vanligtvis genom köp. Överlåtelse kan dock även ske genom gåva eller andra familjerättsliga transaktioner.

Överlåtelsehandlingen
Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligt och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet ska lägenhetsnummer och pris anges, annat pris än det i överlåtelsehandlingen angivna är ogiltigt. Samtycke till överlåtelsen krävs från äkta make/maka eller sambo. Motsvarande krav på överlåtelsehandlingen gäller vid byte eller gåva.

En kopia av överlåtelseavtalet ska skickas till föreningen för att fogas till lägenhetsförteckningen.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 % av det prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Medlemskap i föreningen
Förvärvaren av bostadsrätten måste bli medlem i föreningen för att få utöva bostadsrätten. Om föreningen inte meddelats om överlåtelsen, är den inte giltig. Om föreningen inte godtar förvärvaren som medlem är överlåtelsen också ogiltig. Föreningen kan t ex neka medlemskap om det finns risk att förvärvaren inte är ordningsam eller inte kan betala månadsavgiften. Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.

Pantsättning
Frågor rörande pantsättning handläggs av föreningens ekonomiska förvaltare. Vid pantsättning av bostadsrätt tar föreningen ut en pantsättningsavgift motsvarande 1,5 % av det prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gäller vid tidpunkten för ansökan om pantsättning.