Bostadsrätt

andrahhandsuthyrning-insturktioner-for-medlemmar

Bostadsrättshavare som avser att upplåta sin lägenhet i andra hand måste söka styrelsens samtycke till andrahandsupplåtelsen. Även en utlåning av lägenheten kan anses vara en andrahandsupplåtelse.

Andrahandsupplåtelse kan beviljas för begränsad tid, t ex vid arbete eller studier på annan ort, vid provsammanboende, eller om det finns annat beaktansvärt skäl. Praxis är att tillstånd ges för ett år i taget. En avgift för andrahandsupplåtelse tas ut av föreningen (se Stadgarna för ytterligare information).

Skriftlig ansökan via länken ovan (eller nedan) om andrahandsupplåtelse ska skickas till styrelsens via Nabos portal med angivande av följande uppgifter:
1. namn,
2. lägenhetsnummer,
3. tidsperiod för upplåtelsen,
4. skälet för upplåtelsen, samt
5. bostadsrättshavarens kontaktuppgifter under tiden för upplåtelsen.

Ansökan ska åtföljas av intyg eller motsvarande som styrker skälet för andrahandsupplåtelse (gäller ej vid provsammanboende).

Om avier för betalning av månadsavgiften ska skickas till annan adress under tiden för andrahandsupplåtelsen ska bostadsrättshavaren meddela detta till föreningens ekonomiska förvaltare. En otillåten andrahandsupplåtelse utgör förverkandegrund enligt bostadsrättslagen, vilket innebär att bostadsrättshavaren kan sägas upp till avflyttning.

Samråd med styrelsen om något är oklart.

andrahhandsuthyrning-insturktioner-for-medlemmar

Hyresrätt

Motsvarande regler som för bostadsrättshavare ovan gäller enligt hyreslagen för hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand.